RNDr. JARMILA MARTINCOVÁ

RNDr. JARMILA MARTINCOVÁ (8. 11. 1946 Hronov) absolvovala v roce 1971 Přírodovědeckou fakultu University Karlovy v Praze, obor fyziologie rostlin. V roce 1982 získala titul RNDr.

Od roku 1971 pracuje ve Výzkumné stanici Opočno. Zabývá se problematikou lesního školkařství, především kvalitou sadebního materiálu a způsoby jejího hodnocení a vývojem kultur po výsadbě. Spolupracuje na řešení dílčího záměru Biotechnická opatření pro udržení stability a funkčnosti lesa při umělé obnově lesa a zalesňování v rámci výzkumného záměru Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách prostředí. Je spoluřešitelkou výzkumného projektu NAZV Možnosti použití směsí klonů smrku ztepilého se zvýšenou odolností vůči stresům na antropogenně narušených stanovištích horských poloh. Podílí se na rozpracování metody hodnocení fyziologického stavu lesních dřevin pomocí měření fluorescence chlorofylu.

Úplný seznam publikací (vstup do databáze)


Výběr z novějších publikací:

2006:

 • BARTOŠ, J. - JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Fyziologické aspekty růstu výsadeb buku lesního (Fagus sylvatica L.) ve vztahu k různé intenzitě hnojení ve školce. [Physiological reactions of beech plantations following various ways of nursery fertilization]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 115 - 123. - ISBN 80-86461-71-8


 • JURÁSEK, A. - BARTOŠ, J. - MARTINCOVÁ, J.: Mikroklima plastových chráničů sadebního materiálu. [Microclimate of plastic treeshelters for planting stock]. Zprávy lesnického výzkumu, 51, 2006, č. 1, s. 26 - 31.


 • LEUGNER, J. - JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Survival rate, growth and health condition evaluation of Norway spruce clone mixture in comparison with common planting stock. [Hodnocení ujímavosti, růstu a zdravotního stavu klonových směsí smrku ztepilého v porovnání s běžným sadebním materiálem]. [Poster]. In: Geoekologické problémy Krkonoš. Sborník abstraktů, referátů a posterů. Vrchlabí 3.10. - 5.10.2006. [Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2006], s. 35. - ISBN 80-86418-48-0


 • LEUGNER, J. - JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: The influence of ecological conditions sites to growth and health condition specific preparing planting stock of mountain spruce. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 107 - 114. - ISBN 80-86461-71-8


 • ŠPULÁK, O. - MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení změn fluorescence chlorofylu smrku ztepilého na začátku jarní růstové aktivity. [Assessment of spring pattern of chlorophyll fluorescence in Norway spruce needles]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 425 - 434. - ISBN 80-86461-71-8

 • 2005:

 • JURÁSEK, A. - LEUGNER, J. - MARTINCOVÁ, J.: Nové poznatky v technologii vegetativního množení smrku řízkováním. Poster. [New knowledge on technology of vegetative propagation of spruce by cuttings]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2005. [CD-ROM]. Zborník referátov z medzinárodného seminára 2. - 3. marca 2005 v Liptovskom Hrádku. Ed. M. Sarvaš, M. Sušková. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 2005, s. 97. - ISBN 80-88853-81-8


 • JURÁSEK, A. - BARTOŠ, J. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Růst sadebního materiálu smrku a buku z intenzivních školkařských technologií po výsadbě v horských podmínkách. [The growth of planting stock of spruce and beech grown by intensive technologies after planting in mountain conditions]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2005. [CD-ROM]. Zborník referátov z medzinárodného seminára 2. - 3. marca 2005 v Liptovskom Hrádku. Ed. M. Sarvaš, M. Sušková. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 2005, s. 29-34. - ISBN 80-88853-81-8


 • JURÁSEK, A. - LEUGNER, J. - MARTINCOVÁ, J.: Specific requirements of Norway spruce planting stock for mountain regions. In: Restoration of forest ecosystems of the Jizerské hory Mts. Proceedings of extended summaries. Kostelec nad Černými lesy, 26. September, 2005. Ed. P. Neuhöferová. Praha, Czech University of Agriculture Prague; Jíloviště-Strnady, Forestry and Game Management Research Institute - Research Station Opočno 2005, s. 15 - 18. - ISBN 80-213-1379-X (CUA Prague); ISBN 80-86461-57-2 (FGMRI Jíloviště-Strnady)


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - LEUGNER, J.: Specifika pěstování sadebního materiálu smrku pro horské oblasti. [Specific requirements of Norway spruce planting stock for mountain regions]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2005. [CD-ROM]. Zborník referátov z medzinárodného seminára 2. - 3. marca 2005 v Liptovskom Hrádku. Ed. M. Sarvaš, M. Sušková. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 2005, s. 23 - 28. - ISBN 80-88853-81-8


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Specifika pěstování sadebního materiálu smrku ztepilého původem z horských poloh. [Peculiarities of cultivating Norway spruce planting stock (Picea abies (L.) KARSTEN) originated from mountain localities]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 18 - 23.


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Vliv původu a podmínek prostředí na růst klonů smrku ztepilého po výsadbě. [Influence of origin and environmental conditions on growth of Norway spruce clones after planting]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 2, s. 69 - 75.


 • LEUGNER, J. - MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A.: Vliv ekologických podmínek matečnic na následný růst a fyziologický stav klonových výsadeb horského smrku. [Impact of ecological conditions plantations of ortets to growth and health state of mountain spruce clones]. In: Súčasné otázky pestovania lesa. Zborník zo VII. Česko-slovenského vedeckého sympózia vedecko-pedagogických a vedeckovýskumných pracovísk v odbore pestovanie lesa. Zvolen 6.9. - 7.9. 2005. Ed. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene 2005, s. 71 - 76. - ISBN 80-228-1489-X

 • 2004:

 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Pěstební postupy pro získání výsadbyschopných řízkovanců smrku ztepilého. [Cultivation methods to get plantable rooted cuttings of Norway spruce]. Lesnický průvodce 1/2004. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2004. 24 s. - ISBN 80-86461-33-5


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Possibilities of influencing the rooting quality of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) cuttings. Journal of Forest Science, 50, 2004, č. 10, s. 464 - 477.


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Problematika použití krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin z intenzivních školkařských technologií v podmínkách České republiky. [Problems of the use of forest tree containerised planting stock nursery grown by intensive technologies in the Czech Republic]. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. června 2004. [Kostelec nad Černými lesy], Lesnická práce 2004, s. 6 - 15. - ISBN 80-86386-51-1


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Specifické požadavky použití sadebního materiálu v horských oblastech. [Specific requirements for use of planting stock in mountain regions]. In: Přirozená a umělá obnova. Přednosti, nevýhody a omezení. Sborník ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 23. března 2004. Praha, Česká zemědělská univerzita 2004, s. 57 - 64. - ISBN 80-213-1147-9


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Specifické požadavky použití sadebního materiálu v horských oblastech. [Specific requirements for use of planting stock in mountain regions]. In: Přirozená a umělá obnova. Přednosti, nevýhody a omezení. Sborník ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 23. března 2004. Praha, Česká zemědělská univerzita 2004, s. 57 - 64. - ISBN 80-213-1147-9


 • MARTINCOVÁ, J.: Zkušenosti s použitím krytokořenného sadebního materiálu smrku v horských oblastech. [Experience with use the container-grown planting stock of Norway spruce in mountain regions]. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. června 2004. [Kostelec nad Černými lesy], Lesnická práce 2004, s. 49 - 56. - ISBN 80-86386-51-1

 • 2002:

 • MALÁ, J. - CVIKROVÁ, M. - CVRČKOVÁ, H. - MÁCHOVÁ, P. - MARTINCOVÁ, J.: Reprodukce ohrožených populací třešně ptačí (Prunus avium) in vitro. [Reproduction of endangered Prunus avium populations in vitro]. Zprávy lesnického výzkumu, 47, 2002, č. 1, s. 5 - 8.

 • 2001:

 • MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A.: Hodnocení růstové aktivity sadebního materiálu smrku ztepilého pěstovaného skleníkovými technologiemi po výsadbě na horské holiny. [Assessing of the growth activity of spruce plants raised from greenhouse technology after their planting to mountain clear cuts]. Zprávy lesnického výzkumu, 46, 2001, č. 4, s. 209 - 213.


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Využití legislativy EU pro tvorbu národního standardu kvality sadebního materiálu. [National quality standards of forest reproductive material and legislation of the European Community]. Zprávy lesnického výzkumu, 46, 2001, č. 1, s. 64 - 66.


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Možnosti využití výpěstků lesních dřevin ze skleníkových technologií pro zalesňování v horských podmínkách. [Possibility of use planting stock grown by greenhouse technology for reforestation in mountain conditions]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 115 - 126. - ISBN 80-86461-13-0


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Obaly pro pěstování sadebního materiálu. [Containers for planting stock production]. Lesnická práce, 80, 2001, č. 5, s. 202 - 204.


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Systém ověřování biologické vhodnosti různých typů obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu. [Control system for assessing biological availability of containers for growing containerised seedlings]. In: Krytokořenný sadební materiál. Sborník z celostátního semináře. Řečany nad Labem, 23. 8. 2001. Raduň, Sdružení lesních školkařů ČR 2001, s. 1 - 8.


 • MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Metody hodnocení kvality sadebního materiálu. [Methods of assessing of planting stock quality]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství 2001, s. 205 - 208, 224 - 225. - ISBN 80-86461-11-4

 • 2000:

 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Vliv místa školky, způsobů pěstování a třídění na růst sazenic horského smrku po výsadbě na holiny. [Influence of altitude of nursery, containerized technology and sorting intensity on performance of spruce (Picea abies (L.) KARSTEN) from high altitude seed sources after outplanting]. In: Opera Corcontica. 37. Vol. 2. Geoekologické problémy Krkonoš. Sborník příspěvků z mezinárodní konference . . . Svoboda nad Úpou, 19. - 21. září 2000. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2001, s. 608 - 615. - ISBN 80-86418-12-X


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Ochrana sadebního materiálu po zalesňování plastovými chrániči. [Protection of trees in young plantations by plastic tree shelters]. Zprávy lesnického výzkumu, 45, 2000, č. 4, s. 6 - 9.


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Návrh národního standardu kvality sadebního materiálu. [Recommendation for national quality standards of forest reproductive material]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 9 - 20. - ISBN 80-902615-6-6


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Služby poskytované VS Opočno pro vlastníky lesa při hodnocení kvality sadebního materiálu, standardy sadebního materiálu. [Services provided by Forest Research Station Opočno for forest owners and standards of forest reproductive material]. In: Možnosti poskytování služeb vlastníkům lesa v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Seminář. Sborník přednášek. Přelouč, červen 2000. České Budějovice, INPROF 2000, s. 34 - 45.


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Specifika růstu horských populací smrku v extrémních podmínkách. [Growth patterns of mountain provenances of Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) in extreme conditions]. In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach. Zborník referátov z 2. česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných pracovísk v odbore Pestovanie lesa. Zvolen, 5. a 6. september 2000. Zost. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 48 - 51. - ISBN 80-228-0974-8


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Vliv místa školky, způsobů pěstování a třídění na růst sazenic horského smrku po výsadbě na holiny. [Influence of altitude of nursery, containerised technology and sorting intensity on performance of spruce (Picea excelsa /L./ Karsten) from high altitude seed sources after outplanting]. In: Geoekologické problémy Krkonoš. (4). Soubor abstraktů ... Vrchlabí, září 2000. Sest. J. Štursa a J. Marková. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2000, s. 14.


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Výkon pověření kontrolou kvality sadebního materiálu (VS Opočno) v kontrolním systému, nabídka specializovaného pracoviště vlastníkům lesa a dalším zájemcům, poznatky ze současné praxe. [Quality control of forest reproductive material, offer of the specialized laboratory, practical knowledge]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 43 - 46. - ISBN 80-902615-6-6


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Základní informace o sadebním materiálu lesních dřevin pro vlastníky lesa. [Basic information about forest tree planting stock for forest owners]. Farmář. Měsíčník pro každého zemědělce, 6, 2000, č. 10, s. 77 - 79.


 • MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Informace o používaných metodách hodnocení kvality sadebního materiálu, instruktáž správného zadávání zakázek pro hodnocení kvality. [Methods of assessment of planting stock quality and selection of representative samples for laboratory analysis]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 65 - 74. - ISBN 80-902615-6-6


 • MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení kvality sadebního materiálu jako poradenská služba pro školkaře a vlastníky lesa. [Assessing of planting stock quality as advisory service for nurserymen and forest owners]. In: Progresívne spôsoby pestovania sadbového materiálu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen, 7. - 8. september 1999. Ed. Ľ. Šmelková, I. Repáč. 1. vyd. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 37 - 42. ISBN 80-228-0886-5


 • MARTINCOVÁ, J.: Poznatky o hodnocení kvality sadebního materiálu. [Evaluation of planting stock quality]. Lesnická práce, 79, 2000, č. 3, s.114 - 116.

 • 1999:

 • MARTINCOVÁ, J.: Kvalita sadebního materiálu borovice lesní a optimální způsoby pěstování v lesních školkách. [Quality of plant material of Scotch pine and optimal ways of breeding in forest nurseries]. Zprávy lesnického výzkumu, 44, 1999, č. 4, s. 1 - 5.
 • Přehled publikací z období 1983 - 2001:

  Poslední aktualizace stránky: 19. března 2007