POKYNY PRO PŘIHNOJOVÁNÍ LESNÍCH KULTUR
TABLETOVANÝM HNOJIVEM PREFORM I

Václav Nárovec & Stanislav ŠtěničkaVýzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno

CHARAKTERISTIKA A VLASTNOSTI HNOJIVA

PREFORM I je komplexní bezchloridové hnojivo upravované do tvaru tablet a určené výhradně pro přihnojování sazenic lesních dřevin. Podle podnikové normy výrobce (Precheza, a.s. Přerov) PND 58-704-89 musí splňovat následující požadavky:

- hmotnost 1 tablety .......................... 24 g
- průměr tablety ................................. 30 mm
- výška tablety ................................... 18 mm
- celkový obsah dusíku (N) ................. min. 11 %hm
- celkový obsah fosforu (P2O5) .......... min. 10 %hm
- celkový obsah draslíku (K2O) ........... min. 11,5 %hm
- celkový obsah hořčíku (MgO) ............ min. 2 %hm
- obsah stopových prvků celkem ......... min. 0,3 %hm

Základními složkami tabletovaného hnojiva PREFORM I je močovina, síran draselný, práškový superfosfát a mikromletý fosfát. Stopové prvky (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn aj.) jsou v hnojivu vázány na jemně mletý zeolit. Přídavkem hořečnaté nebo vápenaté složky do uvedené směsi výchozích surovin se při výrobě dociluje výrazného snížení až téměř vymizení vodorozpustné formy fosforu v hnojivu. Podstatná část celkového obsahu P2O5 však zůstává rozpustná v kyselině citrónové.

Vyplavování ostatních relativně rychle vodorozpustných komponent z hnojiva (močovina, síran draselný) je zpomaleno tabletováním hnojiva, a to u dusíku a draslíku na období přibližně dvou měsíců po aplikaci. Znamená to, že hnojivé tablety PREFORM I mohou sazenicím lesních dřevin účelně poskytovat základní živiny (dusík, draslík) po dobu asi jedné vegetační sezóny. V dalších letech je využitelný již pouze fosfor, popř. v tabletách obsažené stopové prvky, hořčík nebo vápník. Obsah vápníku v tabletách při bodové aplikaci hnojiva k sazenicím nemá efekt na snížení acidity půdy v rhizosféře přihnojovaných sazenic.

OBLAST POUŽITÍ HNOJIVA

Tabletované hnojivo PREFORM I je Státní zkušebnou 217 schváleno výhradně pro přihnojování sazenic lesních dřevin. V rámci lesního hospodářství mohou být hnojivé tablety PREFORM I využity především k profylaktickému přihnojování zakládaných kultur (výsadeb), popř. k přihnojování již založených kultur v prvních dvou letech po výsadbě. Aplikace komplexních tabletovaných hnojiv ve starších kulturách jsou zpravidla málo účelné, a to s ohledem na vzrůstající nároky sazenic na živiny, na požadavek operativního vyrovnání případných disproporcí ve výživě kultur diferencovaným hnojením a na omezené možnosti uspokojování požadavků sazenic paušálním hnojením komplexními hnojivy.

Profylaktické hnojení výsadeb či založených kultur komplexními tabletovanými hnojivy je přitom přípustné pouze tam, kde předchozí meliorační průzkum potvrdí jeho oprávněnost (viz Metodický návod pro výběr ploch určených k melioračnímu vápnění a hnojení. Praha, MLVH ČSR 1986. 6 s.). Jsou to především antropogenně devastované pozemky (např. lesnické rekultivace pozemků po těžbě nerostných surovin), stanoviště extrémně chudých a degradovaných lesních půd a lokality, na nichž došlo k narušení nebo přemístění svrchních organických půdních horizontů (např. imisní holiny po buldozerové přípravě pozemků k zalesnění, pozemky poškozené těžebně dopravní erozí, bývalé přibližovací linky, skládky aj.).

Pro přihnojování obalených sazenic hnojivými tabletami PREFORM I během dopěstování sadbového materiálu v lesních školkách (vkládání hnojivých tablet do obalů) doposud chybějí dostatečně ověřené poznatky a nelze je zatím doporučit.

ÚČINNOST HNOJIVA NA RŮST LESNÍCH KULTUR (VÝSADEB)

Profylaktické přihnojování výsadeb tabletovanými hnojivy nemá při správné aplikaci hnojivých tablet k sazenicím, vylučující přímý kontakt hnojiva s kořeny sazenic, negativní dopad na přežívání sazenic po výsadbě. Podíl ztrát sazenic uhynutím není v prvních třech letech po založení kultur zpravidla hnojením ovlivněn a závisí především na fyziologické kvalitě použitého sadbového materiálu, na způsobu manipulace se sazenicemi od vyzvednutí ve školce po výsadbu, na kvalitě provedení vlastní výsadby a na následné péči o kultury.

Pozitivní účinek přihnojení sazenic tabletami PREFORM I na výškový přírůst kultur (výsadeb) se projevuje především v roce následujícím po přihnojení, výjimečně i v dalším roce. V optimálních poměrech (tj. tam, kde je počáteční růst lesních kultur limitován nedostatečnou produkční schopností půdy) lze v prvních 3 - 4 letech po přihnojení výsadeb dávkou 1 až 2 ks tablet PREFORM I na 1 sazenici dosáhnout dílčího podpoření výškového přírůstu sazenic, a to v průměru +10 cm u dřevin s nižší počáteční intenzitou růstu (smrk v horských polohách) a až +20 cm u dřevin s vyšší intenzitou růstu (borovice, modřín, listnáče, smrk v chlumních oblastech).

Od profylaktických aplikací tabletovaných hnojiv nelze očekávat urychlené odrůstání sazenic ze zóny negativně se uplatňujících faktorů prostředí na zalesňovaných holinách (buřeň, okus zvěří), které by mohlo vést ke zkrácení doby péče o kultury a k časnějšímu zajištění kultur.

ZPŮSOB APLIKACE HNOJIVÝCH TABLET

Při výsadbě sazenic lesních dřevin do prokopaných jamek o rozměrech 35 x 35 cm se hnojivé tablety umisťují k boku sadbové jamky. Sazenice se vysazují obvyklým způsobem a po zahrnutí kořenů sazenic zeminou se ve vzdálenosti 10 - 15 cm od osy kmínku sazenice a do hloubky 3 - 5 cm od pomyslné roviny půdního povrchu (tj. nad kořenový systém sazenic) uloží hnojivá tableta a přihrne se zbývající zeminou. Při přihnojování výsadeb na svazích se hnojivo umisťuje k hornímu okraji sadbové jamky.

Při přihnojování již založených kultur (1 - 2 roky po výsadbě) se hnojivé tablety PREFORM I (dávka 1 - 2 tablety k 1 sazenici) vkládají do jedné nebo dvou štěrbin v půdě, vyhloubených po obvodu korun sazenic, tj. ve vzdálenosti kolem 10 - 20 cm od osy kmínku sazenic a do hloubky 3 - 5 cm od půdního povrchu. K vyhloubení štěrbiny je nejvhodnější plochý lesnický sazeč, lze použít i sázecí rouru (Potiputki aj.), malou lopatku apod. Hnojivé tablety uložené do štěrbiny se přihrnou zeminou.

DÁVKOVÁNÍ HNOJIVA

Podle velikosti sazenic lesních dřevin se pro profylaktické přihnojování zakládaných i založených kultur doporučuje použít hnojivou dávku 1 - 2 kusy tablet PREFORM I pro každou sazenici.

DOBA APLIKACE HNOJIVA

Hnojivými tabletami PREFORM I lze přihnojovat pouze jarní výsadby. Přihnojování pozdně letních výsadeb tímto hnojivem je neúčinné pro relativně rychlé uvolňování živin z tablet v období prvních dvou měsíců po aplikaci.

K přihnojování již založených kultur (nejlépe 1 rok po výsadbě) je nejvhodnějším termínem aplikace hnojiva období počátku rašení nových výhonů, tj. duben až květen, v horských polohách i 1. dekáda června. S ohledem na obsah dusíku v hnojivu a na požadavek včasného ukončení růstových procesů dřevin na konci vegetační sezóny, nelze doporučit aplikace tohoto hnojiva v 2. polovině července a v období pozdějším.

BALENÍ, EXPEDICE A SKLADOVÁNÍ VÝROBKU

Tabletované hnojivo PREFORM I je dodáváno v lepenkových kartónech po 400 kusech v jedné obalové jednotce. Hnojivo se musí přepravovat v suchých a krytých dopravních prostředcích. U vagónových dodávek je PREFORM dodáván na dřevěných normalizovaných paletách (120 x 80 cm) v počtu 45 kusů obalových jednotek na 1 paletě. Hnojivo je nutné skladovat v původních obalech v suchých a krytých skladech. Je nehořlavé a lze je skladovat vedle jiných hořlavých kapalin a ostatních chemikálií.

BEZPEČNOST PRÁCE

Při práci s hnojivem je třeba dodržovat hygienická opatření, obvyklá při práci s chemikáliemi. Při manipulaci s hnojivem je nutné používat ochranné gumové nebo kožené rukavice, před jídlem či pitím si mýt ruce a dodržovat ostatní zásady osobní hygieny.

POZNÁMKA

Údaje uvedené v těchto Pokynech... nejsou pro uživatele hnojivých tablet PREFORM I závazné a mají pouze charakter doporučení. Nenahrazují požadovanou technickou dokumentaci výrobce či obchodní organizace k tomuto výrobku.


Obrázek: Testování rozpadavosti tablet během dvouletého období skladování (foto František Horák, archiv VÚLHM - VS Opočno)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Použitá literatura:

NÁROVEC, V.: Předběžné výsledky pokusných aplikací hnojivých tablet Preform v lesních kulturách. [Preliminary results of fertilizer tablet Preform application in forest plantations]. Zprávy lesnického výzkumu, 34, 1989, č. 3, s. 14 - 17.

NÁROVEC, V.: Přihnojování lesních kultur tabletovanými hnojivy. [Forest plantations fertilization with tablets]. Zprávy lesnického výzkumu, 36, 1991, č. 1, s. 29 - 31.

NÁROVEC, V. - ŠTĚNIČKA, S.: Zkušenosti s hnojivými tabletami Preform. [Experiences with the Preform fertilizer tablets]. Lesnická práce, 70, 1991, č. 12, s. 365 - 368.

NÁROVEC, V.: Výsledky testování hnojivých tablet Preform v lesních kulturách. [Results of the Preform fertilizer tablets testing in forest plantations]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 1, s. 18 - 21.

NÁROVEC, V. - ŠTĚNIČKA, S.: Zkušenosti s hnojivými tabletami Preform. [Experiences with the Preform fertilizer tablets]. Zpravodaj Severočeských státních lesů Teplice, 19, 1992, č. 1, s. 4.


* * *

Primární pramen (citace):

NÁROVEC, V. - ŠTĚNIČKA, S.: Pokyny pro přihnojování lesních kultur tabletovaným hnojivem Preform I. [Instructions for forest plantations fertilization with tablets Preform I]. Bulletin TEI. Série Pěstování č. 8/1992. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1992. 5 s.